บกปภ.ช. ประสานจังหวัดติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา กำชับดำเนินมาตรการของ สธ. อย่างเข้มข้น

จากกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน พบผู้ป่วยในหลายเมืองของประเทศจีนรวมถึงต่างประเทศ โดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ยังคงดำเนินมาตรการคัดกรอง เฝ้าระวัง และควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2563 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประสานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการเสริมประสิทธิภาพการเตรียมพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาใน 3 ด้าน ดังนี้

1) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ โดยใช้กลไกของระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการกำหนดภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

2) ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับกรณีเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสานเตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน

3) เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยให้จังหวัดใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอสม.ประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ท้ายนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา