Open House CCIT 2020 เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก จัดกิจกรรม Open House CCIT 2020 ชูเทคโนโลยีทันสมัย  เพื่อลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรง (Advanced Technology for Healthy Breathing and Beating)  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วย

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House CCIT 2020 เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรง ว่า สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันในระดับตติยภูมิ มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือดของประเทศไทย เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 จากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันผ่านมากว่า 80 ปี สถาบันโรคทรวงอกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามารักษาผู้ป่วยเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ เพื่อการรักษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกอบรมของแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติมาโดยตลอด จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ดังกล่าว สถาบันโรคทรวงอก จึงได้จัดกิจกรรม Open House CCIT 2020 ขึ้น ในหัวข้อ เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรง (Advanced Technology for Healthy Breathing and Beating) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทราบถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภายในงานการมีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการวินิจฉัยโรค ร่วมพัฒนาและนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการคัดกรองภาพเอกซเรย์ปอด มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวัณโรคป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลในการผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาครบวงจรตั้งแต่วินิจฉัยอย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยวิธีอณูชีววิทยา การรักษาตลอดจนกำกับติดตามด้วย  application Video DOT 2. ด้านการบำบัดรักษา ให้การรักษารอยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบชนิดยุ่งยากซับซ้อนที่มีผนังหลอดเลือดแดงแข็งจากหินปูนสะสมจำนวนมากด้วยเทคโนโลยีหัวกรอกากเพชรความเร็วสูง การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านทางสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ และการผ่าตัดลิ้นหัวใจและปอดผ่านแผลเล็กเพื่อลดอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัดและผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วกว่าการผ่าตัดเปิดแบบปกติ 3. ด้านการฟื้นฟูและป้องกัน ให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจแบบเป็นระบบครบวงจร ประเมินสมรรถภาพการออกกำลังกายและรักษาผู้ป่วยด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้อ๊อกซิเจน นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีบริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ที่ได้มาตรฐานพร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้บริการแก่บุคลากรในสถาบันฯ และประชาชนทั่วไปด้วย

จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สถาบันโรคทรวงอกยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วย เพื่อการรักษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพิ่มโอกาสและทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิต ลมหายใจและหัวใจที่แข็งแรงตลอดไป

…………………………………………………………………

#กรมการแพทย์ #สถาบันโรคทรวงอก # Open House CCIT 2020