กปน. คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ปี 2562

การประปานครหลวง (กปน.) คว้ารางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม มอบให้กับองค์กรต้นแบบระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้ กปน. เป็นองค์กรคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์คว้ารางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับองค์กรต้นแบบระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล

โดยรางวัล TQC เป็นมาตรฐานที่การันตีว่า กปน. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล เป็นองค์กรให้บริการสาธารณูปโภคที่สำคัญของประเทศ ซึ่ง กปน. ได้เริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร และสมัครเข้ารับการตรวจประเมินเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2559 ควบคู่ไปกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) และนำมาพัฒนากระบวนการทำงานเป็นห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ คือ กระบวนการน้ำดิบ การผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย จนถึงการบริการผู้ใช้น้ำกว่า 11 ล้านคน ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมทั้งมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและบูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ รางวัล TQC ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ กปน. ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ขับเคลื่อนนโยบายและการปฏิบัติไปพร้อมกัน เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมควบคู่กับการสร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากร และ กปน. จะไม่หยุดพัฒนาองค์กรทุกด้านตามแนวทาง TQA อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

**********************************