เสมา 3 ชูการขับเคลื่อนลูกเสือมัคคุเทศก์พื้นที่จังหวัดอยุธยา เสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานลูกเสือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ นายกสมาคมการศึกษาเอกชน สำนักงาน กศน.และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีลูกเสือมัคคุเทศก์จาก สพป. อยุธยา เขต 2 สพม.อยุธยา เขต 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว และพัฒนาลูกเสือให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ และเพื่อสร้างศักยภาพให้กับลูกเสือ ให้มีระเบียบวินัย มีจิตบริการที่ดี การเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 8 จังหวัดนำร่องโครงการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา เลย เชียงใหม่ สุโขทัย และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมแล้ว ลูกเสือมัคคุเทศก์จะร่วมให้บริการประชาชนฟรีทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในวาระพิเศษเเละเทศกาลท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา สังกัดสำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัย

……………………………………………….