สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) รับมอบทุนสนับสนุนช่วยช้าง…

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา น.สพ.ทวีโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง เป็นผู้แทน สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) รับมอบเงินบริจาค จำนวน 888,888.- บาท จากผู้สนับสนุนการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยชาวไต้หวันที่ไม่พึงประสงค์ออกนาม สำหรับนำไปใช้จ่ายในการดูแลและบริบาลลูกช้าง ช้างชรา ช้างเจ็บป่วย และช้างพิการ ที่เข้ารับบริการภายในโรงพยาบาลช้าง โดยมี คุณสุทธิพงษ์ แซ่เหยา เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ โรงพยาบาลช้าง ส.คช. จังหวัดลำปาง