ครูพี่โอ๊ะ เดินหน้าปูพรมอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์เมืองย่าโม

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ฯ โดยมีนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผอ. สำนักงาน กศน. นครราชสีมา และข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งผู้แทนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

โดยการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตร “ลูกเสือมัคคุเทศก์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้กำกับและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ จากสังกัดต่างๆเข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ลูกเสือมัคคุเทศก์ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีจิตอาสา จิตสาธารณะ อีกทั้งสามารถร่วมกันทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและจัดตั้งกองลูกเสือแล้วจะลงพื้นที่ให้บริการประชาชนฟรีทั่วประเทศ ในวาระสำคัญเเละเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวที่ดีของประเทศต่อไป