กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ใพื้นที่จังหวัดสงขลา (นำร่อง)

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลา เมอร์เมด จังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ภาคชุมชน/ท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายบัญญัติ วงค์สว่าง ยุติธรรมจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย นายก/รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองเทศบาลตำบล ปลัด/รองปลัดองค์การปริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายพิทยา จินาวัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.จันทราทิพย์ สุขุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พันโทประยุทธ วันชะเอม รองหัวหน้ากิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดตรัง ร้อยตำรวจเอกธนวัฒน์ สุวรรณเรืองศรี รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และคณะ เป็นวิทยากรอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนภาคชุมชน/ท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา สามารถนำไปขยายผลต่อในพื้นที่ได้ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการจัดทำแผนงาน/กิจกรรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของท้องถิ่น/ชุมชน อันจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติ ที่เคารพสิทธิ หน้าที่ ของประชาชน ไม่กระทำการละเมิดสิทธิผู้อื่น โดยจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

…………………………………………………