บริการภาครัฐด้านปศุสัตว์ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ เปิดตลาดนัดปศุสัตว์ซื้อขายโคเนื้อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมงานปศุสัตว์ปัตตานี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ 12 อำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เปิดตลาดนัดปศุสัตว์ซื้อขายโคเนื้อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีเพื่อให้มีการจับจ่ายซื้อขายโคของเกษตรกรตามนโยบายของจังหวัดปัตตานีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านปศุสัตว์ให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มปริมาณปศุสัตว์ให้เพียงพอต่อการบริโภคและเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้ทุกวันอังคารเป็นประจำทุกเดือนโคเข้าตลาดรอบนี้ 15 ตัว เพศผู้และเพศเมีย(แม่พร้อมลูก) มูลค่า 326,000 บาท ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 2020ภายใต้เมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

………………………………………………….