การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 13 ให้การต้อนรับ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอม มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการฯ พร้อมทั้งพิจารณาการขออนุมัติดำเนินการตามแผนที่ผังบริเวณโครงการปรับปรุงศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอม มูลนิธิชัยพัฒนา มีพื้นที่รวมทั้งหมด 63 ไร่ 12 ตารางวา โดยพื้นที่ของศูนย์ฯ ได้ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการระหว่างกรมชลประทานในพื้นที่ 53 ไร่ 98 ตารางวา และกองพลทหารราบ
ที่ 9 พื้นที่ 9ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ ให้ดำเนินการพัฒนาที่ดินในรูปแบบของ “ศูนย์บริการการพัฒนา” ควบคู่ไปกับการจัดทำ “สวนไม้ดอกไม้หอมไทย” เพื่อให้ประชาชน หน่วยราชการ และผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ให้ได้รับทราบและใช้ประโยชน์จากสวนไม้ดอกไม้หอมไทย ซึ่งปัจจุบัน ศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอม มูลนิธิชัยพัฒนา มีพันธ์ไม้ต่างๆ ที่รวบรวมไว้แล้วจำนวน 364 ชนิด แบ่งเป็นไม้ดอกไม้หอมไทย 230 ชนิด ต้นไม้ประจำจังหวัด 64 ชนิด และไม้ประเภทอื่นๆ 70 ชนิด