สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเลิศประชารักษ์ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเลิศประชารักษ์ และทรงวางศิลาฤกษ์หอพระประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงเปิด “อาคารเลิศประชารักษ์” และทรงวางศิลาฤกษ์หอพระประจำโรงพยาบาล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงานว่า โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ก่อสร้างและเปิดให้บริการผู้ป่วยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 เป็นเวลากว่า 30 ปี จากเดิมให้บริการผู้ป่วยวันละ 200 ราย ด้วยความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในการรักษาโรคทางตา ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยมารับบริการเฉลี่ยวันละ 900-1,000 ราย เป็นผู้ป่วยด้านจักษุ 600-700 ราย และผู้ป่วยทั่วไปประมาณ 300 รายต่อวัน ทำให้เกิดความแออัดในการให้บริการ อาคารชำรุดเสื่อมสภาพ ระบบสาธารณูปโภคชำรุดเสียหาย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตระหนักถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ จึงได้มีโครงการก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น หลังใหม่ขึ้น

สำหรับอาคารเลิศประชารักษ์ เป็นอาคารบริการทางการแพทย์สูง 9 ชั้น มูลค่าในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 824,314,815.13 บาท (แปดร้อยยี่สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทสิบสามสตางค์) เป็นเงินงบประมาณจำนวน 753,240,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบสามล้านสองแสนสี่หมื่นบาท) และเงินนอกงบประมาณสมทบจำนวน 71,074,815.13 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทสิบสามสตางค์) ประกอบด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกทุกสาขา ห้องผ่าตัด หน่วยไตเทียม หอผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยทั่วไป หอผู้ป่วยพิเศษ รวม 300 เตียง และห้องประชุมขนาดบรรจุ 500 คน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,350 วัน แล้วเสร็จเมื่อปี 2559 และได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเลิศประชารักษ์” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร