“Big Cleaning week” จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส

วันที่ 4 กพ. 63 ผู้บริหารสสจ.หนองคาย นำคณะจนท.กลุ่มงานคร., กลุ่มงานพร.,งานสื่อสารฯเข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) อาคาร 5 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติและการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” โดยสสจ.หนองคาย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเด่นชัย ศรกิจ สสจ.หนองคาย