รมว.ศธ.ย้ำนโยบายเพิ่มคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย ขอชาวศึกษาผนึกกำลังกันอย่างเข้มข้น พร้อมเปิดไฟเขียวให้ครูพี่โอ๊ะใช้ รร.ร้าง ตั้ง Good Learning Center ทั่วประเทศ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ โดยตำแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ กคศ. เลขาธิการ สช. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกล้า สมตระกูล นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ นางสาวพรทิพย์ อึ้งสมรรถโกษา นายวัชรินทร์ จำปี ผู้แทนองค์กรเอกชน ได้แก่ นายไพบูลย์ นาคแก้ว ตลอดจนผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลางในสังกัดสำนักงาน กศน.เข้าร่วม โดยมี นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีประเด็นเพิ่มเติม คือ การพัฒนาสถานที่อาคารเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กที่ยุบรวม เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับทุกคนในชุมชน และการดึงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในการทำงานจัดการศึกษาเพื่อประชาชนร่วมกันมากขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ได้มากที่สุด