การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินตำบล เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งของกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การกำหนดมาตรการและพัฒนาโครงการสนับสนุนให้สอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่อภาคการเกษตร รวมถึงเพื่อหาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายโสภณ ชมชาญ ที่ปรึกษา

กรมพัฒนาที่ดิน มาบรรยายให้ความรู้และสร้างการรับรู้ในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน” (คลื่นลูกสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย) และรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต” และมีการนำเสนอนิทรรศการสร้างการรับรู้ Information operations: IO ในการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยการใช้แผนประจำตำบล

นอกจากนี้ กิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอแนวทางประกอบการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งแบ่งกลุ่ม Workshop เพื่อระดมความคิด “การพัฒนาโครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิบดีด้านบริหาร นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการส่วนกลาง/ภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อธิบดีเบญจพร เปิดเผยว่า .. “กรมพัฒนาที่ดิน มีความมุ่งหวังว่าจะสามารถขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มีกรอบแนวคิดการพัฒนามาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่อภาคการเกษตรในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินทราบแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด และมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่อภาคการเกษตร รวมทั้งสามารถจัดการอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน”