กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปาร์คอิน จังหวัดยะลา อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ( ภาคบังคับใช้กฎหมายและภาคบริการประชาชน) รุ่นที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐผู้บริการประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการเคารพสิทธิและสามารถปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายและให้บริการประชาชนเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และลดข้อร้องเรียนจากการปฏบัติหน้าที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้อบรมประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ข้าราชการพลเรือน ในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 100 คน ช่สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดให้มีการอภิปรายวิชาพัฒนาการสิทธิมนุษยชน โดยนายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์ และนายเจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และวิชาสิทธิมนุษยชนกับความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย โดยพันเอกอาทิตย์ อรุณโชติ หัวหน้ากองกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า โดยคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองและสามารถลดข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิในการปฏิบัติงานและการบริการงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ต่อไป