‘พาณิชย์’ ร่วมมืออังค์ถัดสานต่อพันธมิตรทางเศรษฐกิจทุกภูมิภาค เน้นสร้างความแข็งแกร่งทางการค้ากับประเทศกำลังพัฒนา

เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (The United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) หรืออังค์ถัด หารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยชื่นชมบทบาทไทยในการยกระดับความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค เพื่อขยายความร่วมมือพัฒนาการค้าการลงทุนสู่ภูมิภาคอื่นนอกอาเซียนอย่างทั่วถึง พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของระบบการค้าพหุภาคีต่อการพัฒนาทางการค้า

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับดร.มูคิสะ คิทูยิ เลขาธิการอังค์ถัด (UNCTAD) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยกับอังค์ถัด และการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเลขาธิการอังค์ถัดเห็นว่า ไทยและอังค์ถัดมีความสัมพันธ์เชิงวิชาการและความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาที่แน่นแฟ้นระหว่างกันมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาไทยมีบทบาทนำในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ ไทยได้สร้างความมั่นใจกับอังค์ถัดว่าไทยพร้อมร่วมมือและสานต่อการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าในทุกภูมิภาค รวมทั้งประเทศในกลุ่มแอฟริกา นอกจากนี้ ไทยยังคงสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี และให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกัน โดยในปี 2562 ที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนจะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากอาเซียนแล้ว ไทยยังต้องการขยายความร่วมมือและการเชื่อมโยงกับประเทศกำลังพัฒนา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งร่วมกัน อาทิ การสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมไปสปป.ลาว และจีน ตาม Belt and Road Initiative ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปเส้นทางมหาสมุทรสู่อินเดียและแอฟริกาได้

“ไทยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการเพิ่มบทบาทและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก และการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ SMEs ไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และยังได้ให้การสนับสนุนแก่ SMEs ของประเทศเพื่อนบ้านด้วย” นายสนธิรัตน์ เสริม

ในโอกาสนี้ เลขาธิการอังค์ถัดยังได้แสดงความยินดีที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไทยร่วมจัดตั้งกับอังค์ถัด เมื่อปี 2544 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย จะเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญของอังค์ถัด และเชื่อมั่นว่ากระทรวงพาณิชย์ และ ITD จะทำงานส่งเสริมซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี และสามารถดำเนินนโยบายด้านการค้าการลงทุนที่เสริมสร้างการพัฒนาทางการค้าอย่างทั่วถึงต่อไป

ทั้งนี้ อังค์ถัดเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานขององค์การสหประชาชาติ เพื่อสร้างความเจริญในด้านการค้าและการพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในสาขาการลงทุน การเงิน เทคโนโลยี การพัฒนาองค์กรธุรกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการเป็นสถาบันวิชาการ ให้บริการประสานการหารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวคิดด้านการพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีสมาชิก 194 ประเทศ โดยไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง

—————————————-

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์