ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีสาระสาคัญของ การประชุมฯ ดังนี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึง ผลสรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดาเนินงาน ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสรุปขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย (TTCI) ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้น

สาหรับมติที่สาคัญในการประชุมวันนี้ ได้มีการเห็นชอบการประกาศคณะกรรมการนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งชาติ 2 เรื่อง ได้แก่ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการท่องเที่ยว ประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. …. และ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. …. รวมถึงได้เห็นชอบประกาศ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 6 เขต ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่ามีชีวิต เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย เขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาถิ่นอีสาน เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าทะเลสาบ สงขลา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ซึ่งได้ผ่านการทาประชาพิจารณ์จากพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมได้เห็นชอบการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในประเด็นห้องน้าสาธารณะ การปรับปรุงองค์ประกอบ คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand) พ.ศ. 2559 – 2563 รวมถึงการดาเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองภารกิจสาคัญในการสร้างความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว ในเมืองรองและการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายไปสู่เมืองรองและชุมชน ให้เป็นรายได้สาคัญ ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงรับทราบมาตรการพยุงเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและ ระยะยาวที่คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจมอบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเห็นชอบการใช้เงินสารอง ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานดังกล่าวต่อไป