กรมควบคุมโรค“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไอกรน ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยโรคไอกรน 83 ราย เสียชีวิต 2 ราย พบมากที่สุดในกลุ่มอายุแรกเกิด-4 เดือน (ร้อยละ 35) โดยพบผู้ป่วยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ราย และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (74 ราย ตั้งแต่ปี 2557-2561) ส่วนในปีนี้ เดือนมกราคม 2563 มีรายงานจำนวนผู้ป่วยโรคไอกรนแล้ว 6 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และรายล่าสุดเป็นเด็กชายอายุ 2 เดือน ในจังหวัดตาก”

“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะยังพบผู้ป่วยโรคไอกรนได้ และคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไอกรนเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลการรายงานโรคพบว่าเด็กที่ป่วยด้วยโรคไอกรนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวที่ไม่แสดงอาการป่วย ดังนั้น ผู้ที่มีอาการไอ จาม ไม่ควรคลุกคลีกับเด็กแรกเกิด หากจำเป็นต้องใกล้เด็กควรสวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ควรพาเด็กเล็กไปในสถานที่ชุมนุมหรือแออัด หากพบเด็กมีอาการไอเป็นชุดๆ ไอมาก หายใจไม่ทัน หรือไอมีเสียงวู๊ป ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที โรคไอกรนเป็นโรคติดต่อที่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี มักพบในเด็กแรกเกิด ติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อจากการไอ จาม ของบุคคลที่มีเชื้อโรคในร่างกาย ทั้งที่มีอาการป่วยหรือไม่แสดงอาการ สามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีน ดังนั้น ขอแนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่านไปฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตามช่วงเวลาที่กำหนด ถึงแม้วัคซีนจะไม่ได้ป้องกันโรคได้ทั้งหมด แต่ทำให้อัตราการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคลดลงได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

************************************************
ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 1 ก.พ. 2563