พาณิชย์ จัดประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดกิจกรรมการประกวด ‘หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์’ หวังดึงเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคัดเลือกผลงานที่ได้รับการพัฒนาด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบธุรกิจนวัตกรรมของประเทศ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของคนไทย

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กิจกรรมการประกวด ‘หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์’ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ ‘เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SME ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา’ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ‘การอาชีวศึกษา’ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติควบคู่กับกับการศึกษาภาคทฤษฎีอยู่แล้ว ให้จับมือกับภาคเอกชน ผลิตและพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นแรงงานที่มีคุณภาพในระบบนิเวศน์นวัตกรรมของประเทศได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถต่อยอดสินค้าหรือสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของคนไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการศึกษาวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์”

นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดกิจกรรม ‘หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์’ โดยคัดเลือกผลงานที่ได้รับการพัฒนาด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพ สามารถเป็นแบบอย่างและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความตื่นตัวและความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างสินค้าและต่อยอดการเติบโตของสินค้า ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครราชสีมา จ.นครราชสีมา ภาคใต้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ภาคกลางฝั่งตะวันตก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จ.นนทบุรี และกรุงเทพมหานครและภาคกลางฝั่งตะวันออก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบสู่การประกวดในระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศมูลค่า 100,000 บาท”