คนครัวบนเรือปลื้ม หัวเรือใหญ่ กพร.ให้กำลังใจ

อธิบดีกพร. เยี่ยมชมการฝึกและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ  อาชีพดาวรุ่งรายได้ดี ตลาดแรงงานยังต้องการอย่างต่อเนื่อง

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมการฝึกและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ณ วิทยาลัยการแรงงาน พร้อมเปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำให้พัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งตำแหน่งคนครัวบนเรือ ตลาดแรงงานมีความต้องการอย่างต่อเนื่องและมีรายได้ดี ประกอบกับคนครัวบนเรือ ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานในกิจการทางทะเล 2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือไอแอลโอ และกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 มาตรา 75 ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

กพร.จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือขึ้น เพื่อให้คนครัวบนเรือมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด การฝึกอบรมคนครัวบนเรือในครั้งนี้ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (สพร.13 กรุงเทพมหานคร) เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 2 แล้ว โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยการแรงงาน และการเยี่ยมชมการฝึกในครั้งนี้ ต้องการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ อีกทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรม เนื่องจากผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ เป็นผู้ที่ทำงานบนเรือเกือบทั้งหมด บางรายอยู่บนเรือนานเกือบปี

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ในปี 2563 สพร.13 กรุงเทพมหานคร มีแผนฝึกอบรมทั้งหมด 6 รุ่น ทยอยเปิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของกพร.ในภูมิภาคประกาศรับสมัครฝึกอบรม การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรืออีกหลายจังหวัด เช่น สนพ.ชุมพร เปิดรับสมัคร 1 รุ่นจำนวน 20 คน กำหนดเปิดฝึกวันที่ 2 มีนาคม 2563 ,สพร. 9 พิษณุโลก จำนวน 1 รุ่น อบรมระหว่าง 29 มกราคม- 4 กุมภาพันธ์ 2563 สพร. 7 อุบลราชธานี จำนวน 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2563 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-20 มิถุนายน 2563 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-22 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dsd.go.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02 245 4035 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

……………………………………..