หมอดินภาคตะวันออกคึกคักระดมความเห็นพัฒนาการเกษตร 4.0

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานเปิดงานโครงการอบรมหมอดิน 4.0 ปี 2563 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 หมอดินอาสาร่วมโครงการอบรมจากจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยาบีช รีสอร์ต อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี

จากการประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร 4.0 ของกรมพัฒนาที่ดิน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาหมอดินอาสา ให้เป็น smart farmer จึงได้จัดโครงการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่างๆ 2) เพื่อเรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 3) เพื่อถอดบทเรียน พัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ และ 4) เพื่อศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ของหมอดินอาสา

การจัดโครงการนี้จึงเน้นการมีส่วนร่วมทางด้านความคิดของหมอดินอาสาเพื่อนำแนวคิด ข้อมูลมาต่อยอดพัฒนาการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง การถอดบทเรียน ระดมความคิด หาจุดเชื่อม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข เกี่ยวกับวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์ดินและน้ำ เกษตรอินทรีย์ การห้ามใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตร ไม้ผล พืชไร่ และข้าว จากนั้นหมอดินกว่า 500 คน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเครือข่ายหมอดินอาสา

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวขอบคุณหมอดินที่มีจิตอาสาร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี หมอดินอาสาทั่วประเทศกว่า 7 หมื่นคน ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาที่ดิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีขับเคลื่อนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

………………………………………………