เฉลิมชัย’ มอบ ‘นราพัฒน์’ ดูแล Young Smart Farmer ส่งเสริม-ต่อยอด ให้มีการพัฒนาสู่เกษตรกรยุคใหม่

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพบปะกลุ่มเกษตรกรโครงการ Young Smart Farmer จังหวัดลำพูน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ว่า Young Smart Farmer ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปภาคการเกษตร จะต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ซึ่งภาครัฐพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ Young Smart Farmer เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อาทิ การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต หรือระบบตลาดนำการผลิต เข้ามาสนับสนุนเป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนา Young Smart Farmer ให้สามารถปรับตัวสู่เกษตรกรยุคใหม่ได้

ด้านนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรฯ พร้อมเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เกษตรกร Young Smart Farmer ทุกคน พร้อมรับฟังปัญหา รวมถึงช่วยต่อยอดแนวคิดเพื่อให้ไปสู่ตลาดในวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐพร้อมสนับสนุนบุคคลากรในการให้ความรู้ รวมถึงประสานภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนทั้งในเรื่องของปัจจัยและช่องทางการตลาดต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Young Smart Farmer ตั้งแต่ปี 2557 – 2563 จำนวน 137 ราย