เกษตรฯ จับมือ เทสโก้โลตัส ลุยนโยบาย ตลาดนำการเกษตร วางเป้า ใช้นวัตกรรมนำการเกษตร

วันที่ 31 มกราคม 2563 ตามนโยบายตลาดนำการเกษตรของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการผลิตและการตลาด โดยร่วมมือในการพัฒนาสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยช่วยเหลือ กลุ่มเกษตรกร ในการจัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่เข้าถึง สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรมที่มีความปลอดภัย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็น พยานในการลงนาม MOU ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และ บริษัท เอก – ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ เทสโก้ โลตัส ในการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ว่า จากนโยบายตลาดนำการผลิต เป็นนโยบายหลักที่ได้ขับเคลื่อนมาตลอด เน้นให้การเกษตรมีผลผลิตดี มีคุณภาพออกจำหน่าย สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง รัฐ และภาคเอกชน ที่มีเป้าหมายเกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุด สำหรับการ MOU ครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร ภายใต้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร มุ่งเน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่มดำเนินการผลิต เกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวการบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงความร่วมมือด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร กับเทสโก้ โลตัส ให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ตลอดจนสามารถวางแผนการซื้อ – ขาย ผลผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาผลผลิต ได้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินงานในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 365,884 ครัวเรือน พื้นที่ 6,020,845.77 ไร่ จำนวนแปลงใหญ่ 6,534 แปลง สินค้าเกษตรประมาณ 70 รายการ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาด ตามนโยบาย “การตลาดนำการเกษตร” สำหรับกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ผักที่ดำเนินการร่วมกับเทสโก้ โลตัส จำนวน 4 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เริ่มการรับซื้อผลผลิตเดือนมีนาคม 2561 สมาชิกเข้าร่วม 170 ราย พื้นที่ 534 ไร่ ชนิดผัก 16 ชนิด ปริมาณผลผลิต 70 ตัน/เดือน มูลค่าการซื้อขายประมาณ 1,200,000 บาท/เดือน 2. กลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม หรือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี เริ่มการรับซื้อผลผลิตเดือนสิงหาคม 2561 สมาชิกเข้าร่วม 72 ราย พื้นที่ 628 ไร่ ชนิดผัก 12 ชนิด ปริมาณผลผลิต 97 ตัน/เดือน
มูลค่าการซื้อขายประมาณ 1,500,000 บาท/เดือน 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เริ่มการรับซื้อผลผลิตเดือนกันยายน 2561 สมาชิกเข้าร่วม 59 ราย พื้นที่ 288 ไร่ ชนิดผัก 17 ชนิด ปริมาณผลผลิต 72 ตัน/เดือน มูลค่าการซื้อขายประมาณ 850,000 บาท/เดือน 4. วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เริ่มการรับซื้อผลผลิตเดือนตุลาคม 2562 สมาชิกเข้าร่วม 42 ราย พื้นที่ 180 ไร่ ชนิดผัก 29 ชนิด ปริมาณผลผลิต 35 ตัน/เดือน มูลค่าการซื้อขาย 720,000 บาท/เดือน

สำหรับสมาชิกเกษตรกรทุกราย จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตั้งแต่การตกลงราคา การกำหนดชนิดและปริมาณผลผลิตที่ตกลงกับบริษัท ร่วมวางแผนการผลิต และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ได้แนวทาง วิธีการให้กลุ่มได้พัฒนามากยิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ต้องดำเนินการร่วมกับบริษัท เทสโก้ โลตัส เข้ามามีส่วนร่วมในการรับซื้อผลผลิต มีการตกลงราคาในราคาที่เป็นธรรม และ ให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการวางแผน ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับการตลาด นอกจากนี้ยังขยายการรับซื้อไปยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง, ขยายกลุ่มสินค้าในการรับซื้อไปยังกลุ่มสินค้าอื่น เช่น ไม้ผล พัฒนาเกษตรกรจากผู้รวบรวมผลผลิต เป็นผู้คัดบรรจุผลผลิต ในบรรจุภัณฑ์, พัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน.-

********************************

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมการเกษตร