“เฉลิมชัย”เดินหน้าปฏิรูปทำเอ็มโอยูร่วมมือ 14 มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมทุกจังหวัดหวังพลิกโฉมเกษตรไทย

วันที่ 30 มกราคม 2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา ฯ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยฯนายธนา ชีรวินิจ เลขาฯ นายอนันต์ สุวรรณรัตน ปลัดฯ ก.ษ.ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับอธิการบดีมหาวิทยาลัย 14 แห่งเพื่อจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่าการทำ MOU ในครั้งนี้เป็นการทำ MOU ในระยะแรกที่มีมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วมลงนามทั้งสิ้นจำนวน 14 มหาวิทยาลัย ได้แก่  ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ ม.บูรพา ม.แม่ฟ้าหลวง ม.นเรศวร ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ม.วลัยลักษณ์ ม.หอการค้าไทย ม.ราชภัฎอุดรธานี ม.ราชภัฎเพชรบุรี ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ AIC ให้ครบทุกจังหวัดภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ (จังหวัด) โดยแท้จริง โดยศูนย์ AIC นี้จะเป็นรูปแบบองค์กรใหม่ มีการร่วมมือทำงานระหว่างภาคเอกชน เกษตรกร และข้าราชการ โดยฝ่ายข้าราชการจะเป็นเพียงฝ่ายสนับสนุน มีภารกิจคือ

1.) ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 2.) พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้ทันสมัย พร้อมด้วยการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.) เป็นศูนย์อบรมบ่งเพาะ Up – Skill ทั้งด้าน พืช ปศุสัตว์ และประมง

…………………………………………