ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน ติดอาวุธทางปัญญา เพื่อปฎิบัติงานพัฒนาสังคมอย่างแบบมืออาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2563 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน “หลักสูตร การบริหารงานสารบรรณยุคใหม่ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข) เลขานุการกรม ,(นางฤทัย ใหม่จันทร์กอง) ผู้อำนวยการกลุ่มกองทุนส่งเสริมความเสมอระหว่างเพศ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวเปิดโครงการฯ และร่วมเทวีเสวนา เรื่อง การจัดตั้งและขับเคลื่อนงานชมรมริบบิ้นขาว การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมหลักการ แนวทางปฏิบัติอย่างมีทิศทาง ณ ร้านฮัดเดิ้ล อีเว้นท์ แอนด์ คาเฟ่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

………………………………………………