รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามงานและมอบนโยบายการปฏิบัติของกรมปศุสัตว์

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ได้ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ในปีงบประมาณ 2563 โดยเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน และสามารถประชาสัมพันธ์/ถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มเกษตรกรแสดงความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 29 ม.ค.63 จำนวน 81 กลุ่ม เกษตรกร  931 ราย

พร้อมนี้ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มโคขุน Thai Red Farm ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ฟาร์มโคขุนซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มฯจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสานน กันรัมย์ เป็นเจ้าของ เป็นฟาร์มโคขุน มาตรฐาน GFM,GAP ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย และฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อเแดงที่ขึ้น List สามารถนำเนื้อไปจำหน่ายยัง  พื้นที่ ปศุสัตว์เขต 2ได้ โดยฟาร์มกำหนดการเลี้ยงโคขุนลูกผสมยุโรป (ลูกผสมแองกัส 50%, ลูกผสมชาโรเล่ 50%) จำนวน 180 ตัว และรับซื้อโคขุนจากเกษตรกรในเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ แล้วดำเนินการฆ่า พร้อมชำแหละ ตัดแต่งจำนวน 32 ตัวต่อสัปดาห์  ฟาร์มมีโรงงานตัดแต่งซากได้มาตรฐาน GMP และทำการตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพด้วยตนเองในแบรนด์ Smile Beef ภายใต้สโลแกน “โคขุนคุณภาพ จากโคหนุ่ม เนื้อนุ่ม ไขมันน้อย” ส่งเนื้อให้ร้านสเต็ก กรมปศุสัตว์ ในงานกาชาดปี 2561-2562 และมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายใน Farm Outlet ของกรมปศุสัตว์

……………………………………………..