กสม. ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคง

วันที่ 30 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคง ณ โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในการนี้ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดการอบรมว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในการเชิญและควบคุมตัวบุคคลไว้ในสถานที่เพื่อสอบถามข้อมูลในหลายกรณี แม้จะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ปรากฏว่าประชาชนยังมีข้อกังวลต่อปัญหาดังกล่าวและร้องเรียนมายัง กสม. ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในการเชิญและควบคุมตัวบุคคลไว้ในสถานที่เพื่อสอบถามข้อมูล ได้รับรู้หลักการของสิทธิมนุษยชน และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สำนักงาน กสม. จึงได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นความร่วมมือที่จะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

นายวัส กล่าวต่อไปว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสำคัญอย่างมาก โดย กสม. มีความมุ่งมั่นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงได้รับทราบถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าหากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การนำหลักสิทธิมนุษยชนไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมยังจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจและไว้วางใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันจะนำไปสู่การลดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติในเวทีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

นอกจากนี้ ในการอบรมดังกล่าว นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังได้ส่งมอบ “คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” อันเป็นเอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน จัดทำโดย สำนักงาน กสม. ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคม ให้แก่ พันเอกอาทิตย์ อรุณโชติ หัวหน้ากองกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ผู้แทน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะทำงานผู้ร่วมจัดทำคู่มือฯ เพื่อให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงได้นำไปปรับใช้ต่อไปด้วย

อนึ่ง การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคง กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงระดับผู้บังคับบัญชา จำนวน 30 นาย และครั้งที่สองมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงระดับผู้ปฏิบัติ จำนวน 70 นาย ซึ่งจะกำหนดจัดในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวประกอบด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นเช่น พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและกลไกการให้ความคุ้มครองบุคคลจากการทรมานตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและการบังคับให้สาบสูญ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบทบาทของ กสม. กับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น


สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ