มท.2 กำชับ 9 จังหวัดภาคเหนือบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองอย่างเข้มข้น

วันที่ 30 ม.ค. 63 ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ กำชับ 9 จังหวัดภาคเหนือบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง

ตามแผนปฏิบัติการฯ เน้นการลดแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำชับให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ ฝุ่นละอองตามกฎหมายและแนวทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละออง” ของกรมควบคุมมลพิษ เน้นดำเนิน 3 มาตรการ ได้แก่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – เมษายน 2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝุ่นละออง 2) มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิด ได้แก่ การคมนาคมและขนส่งการเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง และภาคอุตสาหกรรม 3) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้เหมะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ นอกจากนี้ ได้สั่งการให้จังหวัดหนดมาตรการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ รวมถึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง ตลอดจนชี้แจงข้อมูลแก่ประชาชนถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากฝุ่นละออง ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองมีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายรัฐบาล