นักวิจัยด้านน้ำจากทุกภาคส่วนเร่งหาแนวทางตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 24 ธ.ค.62 คณะนักวิจัยกลุ่มโครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานภาคกลางตอนบน (4 โครงการ) และกลุ่มโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี New Water Management Technology Development  (12 โครงการ) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าและระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย โดยมี รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการแผนงานฯ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนงานฯ เกิดการขับเคลื่อนเชื่อมโยงและพัฒนาไปสู่เป้าหมาย คือ สร้างความสมดุลน้ำ ลดความขัดแย้ง พัฒนาคู่มือจากงานวิจัย ลดค่าเฉลี่ยการใช้น้ำทุกภาคส่วนลง 15% และเพิ่มการใช้ประโยชน์น้ำในเขื่อนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น 85% จาก 65%

ทั้งนี้ กลุ่มโครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานภาคกลางตอนบน มี 4 โครงการ  ประกอบด้วย

 • โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับโครงการชลประทาน” โดย รศ.ดร.พยุง มีสัจ
 • โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำเกษตรกรรมและการใช้น้ำต้นทุนที่เหมาะสม” โดย ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
 • โครงการ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร” โดย คุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
 • โครงการ “เสริมสร้างกลไกเชิงสถาบันและธรรมาภิบาลการจัดการน้ำชลประทาน เขตพื้นที่โครงการชลประทาน จังหวัดกำแพงเพชร” โดย ดร.แมน ปุโรทกานนท์

กลุ่มงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี (New Water Management Technology Development)  มี 12 โครงการ ประกอบด้วย

 • โครงการ “การพัฒนาระบบคาดการณ์ปริมาณฝนรายสองสัปดาห์เพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” โดย ดร.กนกศรี ศรินนภากร
 • โครงการ “การประเมินปริมาณความต้องการน้ำในพื้นที่ราบภาคกลาง” โดย ดร.ชูพันธุ์ ชมพูจันทร์
 • โครงการ “กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำสำหรับพัฒนาการบริหารจัดการน้ำต้นทุนในระยะยาวของเขื่อนภูมิพล)” โดย ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
 • โครงการ “ศึกษา และประเมินปริมาณน้ำต้นทุน (น้ำท่า น้ำผิวดิน และน้ำบาดาล) ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง” โดย ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์
 • โครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการน้ำบาดาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำร่วมกับน้ำผิวดิน” โดย รศ.ดร.ทวนทัน กิจไพศาลสกุล
 • โครงการ “การประเมินความเสี่ยงของน้ำท่วมและน้ำแล้ง” โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
 • โครงการ “การบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อลดความเสี่ยงภัยแล้ง” โดย ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์
 • โครงการ “การศึกษาด้านการจัดการน้ำท่วมของลุ่มน้ำภาคกลางตอนบน และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย” โดย ดร.สนิท วงษา
 • โครงการ “การศึกษาและพัฒนาการใช้ระบบตรวจจับพื้นที่สีเขียวพร้อมระบบสารสนเทศ” โดย ผศ.ดร. สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
 • โครงการ “ศูนย์วิจัยข้อมูลแผนงานการบริหารจัดการน้ำ” โดย รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์
 • โครงการ “ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการวางแผนงานการบริหารจัดการน้ำ” โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ
 • โครงการ “Chao Phraya Delta 2040” โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์