ปภ. ประสานจังหวัดกำหนดพื้นที่ห้ามเผา – คุมเข้มการเผา – ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้มข้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยเฉพาะการคุมเข้มการเผาในพื้นที่ ให้ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เฝ้าระวังดูแลสอดส่องประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านให้ปฏิบัติตามประกาศ การงดเว้นการเผาอย่างเคร่งครัด หากพบผู้ฝ่าฝืนลักลอบเผา ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทันที

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้กำชับให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”อย่างเข้มข้น พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บูรณาการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานอย่างเต็มกำลัง เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการคุมเข้มการเผาในพื้นที่ ได้ประสานให้จังหวัดกำหนดห้วงระยะเวลาการห้ามเผาทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด ทั้งการเผาในที่โล่ง การเผาในพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่ชุมชน และพื้นที่ริมทาง พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งจัดการเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาห้ามเผา รวมถึงให้ฝ่ายปกครอง องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ดำเนินการเฝ้าระวัง ดูแลสอดส่องประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านให้ปฏิบัติตามประกาศการงดเว้นการเผาอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมและลดมลพิษจากการเผา ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาไฟป่าหมอกควัน หากพบผู้ฝ่าฝืนลักลอบเผา ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทันที นอกจากนี้ ให้เร่งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ในมาตรการคุมเข้มการเผา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากวัสดุทางการเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเผาขยะมูลฝอย เพื่อให้การป้องกัน เฝ้าระวัง และระงับไฟป่าและ หมอกควันมีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาบริเวณริมทางและ เขตชุมชน รวมถึงจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่รับผิดชอบ หากจำเป็นต้องเผาไร่หรือวัชพืชในที่ทำกิน ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก่อนดำเนินการเผาและคุมเข้มจัดทำแนวกันไฟเพื่อควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น สำหรับผู้พบเห็นเหตุไฟป่าหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง สามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ซึ่งพร้อมประสานการช่วยเหลือโดยด่วนตลอด 24 ชั่วโมง