ผู้ช่วย รมว. แรงงาน ปรับโฉม ศูนย์ฯ OSS พบ “Fast Track Lane” ช่องทางพิเศษ ให้บริการได้เร็วขึ้น

วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) แห่งที่ 1 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ติดตามความคืบหน้า ของการต่ออายุใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว และการให้บริการ “Fast Track Lane” ช่องทางพิเศษ สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไม่เกิน 5 คน โดยมี นางสาวกาญจนา หันชัยศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ที่มาใช้บริการภายในศูนย์ฯ OSS โดยปรับกระบวนการทำงาน การให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งกรมการจัดหางานได้ปรับให้มีบริการ “Fast Track Lane” ช่องทางพิเศษ สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไม่เกิน 5 คน ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการตลอดเวลา พร้อมกับมีป้ายบอกขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังปรับระบบคิวใหม่ เพื่อให้การบริการมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจากการปรับกระบวนการใหม่ในครั้งนี้ พบว่าสามารถให้บริการได้เพิ่มขึ้น และรวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันยังลดระยะเวลาจากเดิม ซึ่งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปจนกว่าการขออนุญาตทำงานจะแล้วเสร็จ

“จากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ผลการตรวจเป็นไปด้วยดี รู้สึกพอใจที่เห็นความเข้มแข็งของศูนย์ OSS ซึ่งมีหน่วยงานทั้ง กรมการปกครองหรือกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน บูรณาการการทำงานร่วมกัน และการให้บริการ “Fast Track Lane” ช่องทางพิเศษ สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไม่เกิน 5 คน ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่มขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วให้กับนายจ้าง ไม่ต้องรอคิวนาน อย่างไรก็ดี ที่มาในวันนี้อยากจะกระตุ้นเตือนให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตจะหมดอายุวันที่ 31 มี.ค.- 30 มิ.ย.63 รีบมาดำเนินการ เพื่อจะได้ไม่หนาแน่นกันในช่วงปลาย ๆ จะได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าว

สำหรับ ความคืบหน้าผลการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และขออยู่ต่อในราชอาณาจักร นั้น มีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับการอนุมัติบัญชีรายชื่อทั้งหมด 376,899 คน ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว 103,723 คน ได้รับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแล้ว 21,127 คน ประเภทกิจการที่มีคนต่างด้าวได้รับบัตรชมพู สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.เกษตรและปศุสัตว์ 2.งานบ้าน 3.กิจการก่อสร้าง 4.การให้บริการต่างๆ และ 5.แปรรูปสัตว์น้ำ

อย่างไรก็ดี ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีธรรมาภิบาล โดยให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก มั่นใจ มีความชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ