ก.แรงงาน ร่วมรณรงค์ ลดฝุ่นละออง PM 2.5

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรณรงค์ลดฝุ่นละออง PM 2.5  ย้ำ! การฝึกปลอดภัย ไม่ปล่อยมลพิษ ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องชาวแรงงาน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศว่าในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวัง ดังนั้นกพร.จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมรณรงค์ลดฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมให้ผู้เข้าฝึกอบรมป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองที่เกิดจากการฝึกอบรม

อธิบดี กพร. กล่าวต่อไปว่า กพร.ร่วมรณรงค์ลดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยการให้บริการตรวจเช็ครถยนต์ เพื่อลดควันดำโดยร่วมจัดกิจกรรมในโครงการบริการเคลื่อนที่ของจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการฝึกอบรมในหลายสาขาอาชีพที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก กพร.ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน และกำชับให้ผู้รับการฝึกต้องปิดหน้ากากป้องกันขณะฝึกอบรม เช่น การฝึกช่างไม้ก่อสร้าง จะใช้เครื่องตัดไม้ที่สามารถดูดเศษวัสดุหรือฝุ่นละอองได้ในขณะปฏิบัติงาน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเศษวัสดุที่ใช้ในการฝึก พร้อมทั้งให้ผู้เข้าฝึกอบรมปิดหน้ากากป้องกันฝุ่นด้วย การฝึกช่างเชื่อมก็เช่นเดียวกัน มีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศเพื่อกรอกอากาศและกลิ่นควันจากการเชื่อม ก่อนปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์สู่ภายนอกสำหรับการฝึกช่างสีรถยนต์ จะมีห้องปฏิบัติงานพ่นสีโดยเฉพาะ มีระบบรายบายอากาศและชุดป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น สำหรับการฝึกอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองเพียงเล็กน้อย อาทิ ช่างเครื่องปรับอากาศ ได้กำชับให้ใช้น้ำยาแอร์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย โดยในทุกหลักสูตรที่ฝึกอบรม จะเน้นย้ำให้ผู้เข้าฝึกอบรมปิดหน้ากากป้องกันฝุ่นและกลิ่นตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

สาเหตุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผา และควันดำจากรถ หน่วยงานภาครัฐแต่ละจังหวัดจึงมีประกาศห้ามเผาและตรวจจับรถควันดำ ดังนั้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดฝุ่นละอองเล็กกว่า  2.5 ไมครอน ควรดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะ เช่น ทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุกสัปดาห์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมัน เปลี่ยนไส้กรองอากาศ เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง และตรวจสอบระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

ประชาชนสามารถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถและขอรับคำแนะนำการดูแลเครื่องยนต์ เพื่อลดควันดำได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035

…………………………………………………………