ดร.โอ๊ะ เชื่อม กระทรวงคุณหมอ ผนึกกำลังกระทรวงคุณครู เซ็น MOU หนุน นำความรู้ กัญชา – กัญชงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และสักขีพยาน ในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กัญชาและกัญชงเป็นพืชชนิดเดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์ ทั้งสองชนิดให้สารออกฤทธิ์ทางยาในกลุ่มเดียวกัน แต่มีสัดส่วนสาระสำคัญที่มีผลและไม่มีผล ต่อจิตประสาทต่างกัน และสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้ ปริมาณและคุณภาพสารที่ได้ทั้งกัญชาและกัญชงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ทำให้พืชทั้งสองแยกออกจากกันได้ยาก สังคมไทยมีการใช้กัญชาเป็นยา อาหาร และใช้ผสมในอาหารเลี้ยงสัตว์บางชนิด มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปัจจุบันคนในสังคมโลกมีความนิยมใช้กัญชาสูงขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้นมีความจำเป็นที่คนไทยควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ ผลข้างเคียง ประโยชน์ รวมทั้งวิธีใช้กัญชาอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยได้

รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนตามที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้มีการช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรมเร่งศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกันดำเนินการนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มคุณภาพด้านวิชาการด้วยการบูรณาการข้อมูลด้านการแพทย์กับด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ โดยการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 กระทรวงในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ตลอดจนร่วมส่งเสริมพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนในเครือข่าย ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณสำนักงาน กศน. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ในการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่อนุญาตให้ใช้กัญชาและกัญชงในการวิจัยและทางการแพทย์ได้ หวังว่าความร่วมมือนี้จะสามารถสร้างความเข้าใจ และเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนคนไทยได้ตามวัตถุประสงค์ ดร.กนกวรรณ กล่าวในที่สุด

………………………………………………….