รฟม.มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นสำหรับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่รักษามาตรฐาน การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย ให้แก่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่รักษามาตรฐานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนสม่ำเสมอและดีเด่นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  – ธันวาคม 2562 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี โดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST  สัญญาที่ 1 จำนวน 1 พื้นที่ได้แก่ ทางวิ่งระหว่างสถานี รฟม. ถึงสถานีวัดพระราม 9 ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ กิจการร่วมค้า CKST สัญญาที่ 1 จำนวน  1 พื้นที่ได้แก่ สถานีวัดพระราม 9  ณ  ห้องประชุมชั้น 2   อาคาร รฟม. ของสำนักงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม  ทั้งนี้ รฟม. ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. พร้อมทั้งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชนและสังคม และรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไป

………………………………………..