หม่อมเต่า แจ้งผู้ประกันตนอยากเปลี่ยน รพ. ยื่นได้แล้ววันนี้ เลขาธิการ สปส. เผยมี รพ.ปี 63 เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศแล้ว 242 แห่ง

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล (หม่อมเต่า) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั่วประเทศที่มีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2563 เผยช่องทางสะดวก ยื่นแบบ การเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ ww.sso.go.th หรือที่ Applications SSO Connect พร้อมกันนี้ รมว.แรงงาน ยังกล่าวแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเองโดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถ ใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ

ด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การที่สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ทุกๆ ปีๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์ ในกรณีมีเหตุจำเป็น และไม่ได้รับความสะดวก เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ทำงานใหม่ สำหรับในปี 2563 มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ จำนวน 242 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 163 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 79 แห่ง โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ที่สายด่วน 1506

…………………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน