กสร. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน ช่วยเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง ดูแลแรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารชมรมเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้เข้มแข็ง เพิ่มทักษะด้านการสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง และเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวให้เป็นธรรม ทั่วถึงและเท่าเทียม

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว เพื่อทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งแรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงาน ให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ซึ่งในปัจจุบัน มีบุคคลหลากหลายภาคส่วนของสังคมได้เข้ามาเป็นเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานเป็นจำนวนมาก และกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,206 คน ซึ่งบุคคลเหล่านี้เข้ามาปฏิบัติงานช่วยเหลือภาครัฐด้วยความเสียสละ ดังนั้น เพื่อให้เครือข่ายดังกล่าวเกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงได้จัด Workshop เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารชมรมเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว และองค์ความรู้ที่สำคัญที่จะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ บทบาทหน้าที่เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในสถานการณ์ในปัจจุบัน กฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยกับมาตรฐานสากล เป็นต้น

อธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน ที่จะเป็นหูเป็นตา เป็นกระบอกเสียงให้แก่กรม โดยการช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้าง รับแจ้งข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนช่วยประสานกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันเหตุการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรม ทั่วถึง อย่างเท่าเทียมตามจุดมุ่งหมายของกรมได้อย่างแน่นอน

……………………………………………………