รมช.กษ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะผู้บริหารกษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ดีเดย์ 27 มกราคม 2563 นี้

วันที่ 27 มกราคม 2563 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.) นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (กล่าวให้การต้อนรับ) และคณะได้ตรวจเยี่ยม พบปะเกษตรกร พร้อมทั้งร่วมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก.4-01) และการให้นโยบายด้านการปฏิรูปที่ดินและการเกษตร มอบพันธุ์ไม้ยืนต้น(ต้นชะมวง หมากแดง และสะตอพันธุ์พื้นบ้าน)ให้กับเกษตรกร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม หมู่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัด  จันทบุรี

โอกาสนี้ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว นายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด และนางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและให้การต้อนรับ ด้วย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง การจัดที่ดินทำกินในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 320 ราย 373 แปลง เนื้อที่ 3,278 ไร่ และในวันนี้ (วันที่ 27 มกราคม 2563) ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(เอกสาร ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี รวม 150 ราย 173 แปลง เนื้อที่ 1,713 ไร่ เมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว เกษตรกรก็จะมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาองค์ความรู้และมีความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้ง การมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ในวันนี้ จึงเป็นการช่วยสนับสนุน ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการอีกทางหนึ่ง วันนี้ได้นำเกษตรกรต้นแบบมาจัดแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างดียิ่ง

พันจ่าเอก ประเสริฐมาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดจันทบุรี ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่รวม 398,843 ไร่ เป็นพื้นที่เขตดำเนินการ เนื้อที่ 302,818 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ส.ป.ก.จันทบุรี) ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 14,965 ราย 19,464 แปลง เนื้อที่ประมาณ 238,141 ไร่ โดยในปี 2562 ส.ป.ก.จันทบุรี มีผลงานการจัดที่ดินให้กับเกษตรกร จำนวน 320  ราย 373 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3,278 ไร่ และในโอกาสที่ดี ในวันนี้…(วันที่ 27 มกราคม 2563) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีอบรมและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกร อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 150  ราย 173 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,713 ไร่ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และน้ำยาเอนกประสงค์ซึ่งภารกิจนี้ ถือว่าเป็นการให้บริการประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ห่างไกล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ว่าราชการจัหวัดจันทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม ผู้นำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่ได้ให้ร่วมมือเป็นอย่างดี

ด้านนายณรงค์ พาลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้นำเรียนถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านและในชุมชนว่า ในชุมชนหมู่ 8 มีเรื่องที่สำคัญที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านอยู่ 3 เรื่อง คือ 1.) การเร่งรัดงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย ซึ่งขณะนี้ กรมชลประทาน กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ 2.) การจัดที่ดินทำกิน และการออกเอกสารสิทธิให้แก่ชาวบ้านในนพื้นที่อย่างถูกต้อง บนเนื้อที่กว่า 1,087 ไร่  3.) กรณีข้อพิพาท ระหว่างชาวบ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอให้หน่วยงานภาครัฐ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ขอความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง มีข้อยุติปัญหา ลดการขัดแย้ง ที่มีความชัดเจน และนำไปสู่ความผาสุกร่มเย็น

………………………………………………