พิธีลงนาม MOU โครงการ Go Green Plus ตลาดสีเขียว เพื่อสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ยกระดับพ่อค้าแม่ค้า ลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก

วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ องค์การตลาด ถ.สวนผัก ซอย 4 เขตตลิ่งชัน นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ประกาศจับมือ ร่วมพันธมิตรหัวใจรักษ์โลก รวม 4 หน่วยงานยักษ์ใหญ่ ได้แก่ นายประยูร รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และ นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (เฟสท์) เพื่อสานต่อโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี หรือ Go Green Plus โดยในปี 2563 นี้ถือเป็นปีที่ 3 ของการร่วมพัฒนาและเร่งผลักดัน มาตรฐานของตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดสีเขียวหรือ Green Market ร่วมพัฒนาผู้ค้าในตลาดให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง ซึ่งการพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดสีเขียวนี้ ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัย

2.หลักเกณฑ์ทางด้านสุขอนามัยของตลาดและสินค้า

3.หลักเกณฑ์การรณรงค์และต่อยอดให้ใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (No Foam)

โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาตลาดเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯปี 2562จำนวน 35  ตลาด, ปี 2563 จำนวน 55 ตลาด, ปี 2564 จำนวน 75 ตลาด และปี 2565 จำนวน 100 ตลาดด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องตลาดสีเขียว หรือGreen Market และร่วมประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการลดมลภาวะจากพลาสติกที่ย่อยสลายยาก อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้แยกไปตามแต่ละบทบาทหน้าที่ของทั้ง 5 หน่วยงาน

สถ. เป็นผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อต. เป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านการจัดจำหน่ายสินค้า การระบายสินค้า และการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

อจน. เป็นหน่วยงานในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียรวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

ธพว. เป็นสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องของแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินของกิจการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ บรรจุภัณฑ์อาหารทางเลือกของผู้ประกอบการร้านอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้โครงการ ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี  หรือ Go Green Plus เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม อันจะส่งผลสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป