กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปั้นหลักสูตร “Genius the Idol” ระดมทีมอัจฉริยะโค้ชระดับประเทศ พัฒนาศักยภาพสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดหลักสูตร “Genius the Idol” รวมพลทีมอัจฉริยะโค้ชของไทยปลุกปั้นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบรับความต้องการตลาด เสริมความรู้การตลาดดิจิทัล ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาจริงของผู้ประกอบการ และใช้กรณีศึกษาจากนักธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ บ่มเพาะความพร้อมในทุกด้าน สร้างไอดอลอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป SMEs 50 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากผู้สมัครจากทั่วประเทศ พร้อมถอดบทเรียนเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการติดตามทางออนไลน์ผ่าน  Facebook.com/dip.ga.theidol

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความสำคัญและมุ่งทำงานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง  โดยได้เปิดหลักสูตร Genius the Idol ขึ้นด้วยความร่วมมือกับภาคธุรกิจเครือข่ายพันธมิตรประกอบด้วย บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พร้อมทีมอัจฉริยะโค้ชระดับประเทศที่จะร่วมกันปฏิวัติรูปแบบการเรียนรู้ บ่มเพาะผู้ประกอบการไอดอลให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจใหม่

“ผู้ประกอบการทั้ง 124 ราย ล้วนเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดกรองศักยภาพในเบื้องต้นจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมดจากทั่วประเทศ  ซึ่งมีความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจภายในงาน เพื่อให้ทีมอัจฉริยะโค้ชและคณะกรรมการประจำหลักสูตรได้คัดเลือกให้เหลือเพียง 50 ราย ซึ่งจะผ่านเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักสูตรนี้ถูกออกแบบกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการ ภายใต้เทคนิคการสอนและให้คำแนะนำจากสุดยอดอัจฉริยะโค้ช ด้านการตลาดและการบริหารธุรกิจตัวจริงของเมืองไทย ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้แบบใหม่สำหรับ SMEs ” นายณัฐพลกล่าว

หลักสูตร “Genius the Idol”มุ่งผลลัพธ์ที่การพัฒนาวิสัยทัศน์ของเจ้าของกิจการเป็นสำคัญเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาสินค้า และให้ความรู้ ในการใช้เครื่องมือการตลาด ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล เข้าใจตลาด เข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความ ยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว

นำทีมติดอาวุธความรู้ให้ผู้ประกอบการโดย นายฉัตรชัย ระเบียบธรรม ประธานบริหาร บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ทำหน้าที่เสมือนแม่ทัพใหญ่ของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางรับมือกับโจทย์ปัญหาทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องเผชิญในสถานการณ์จริงของการทำงาน รวมถึงการผลักดันเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจในตนเอง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจ

สำหรับพิธีเปิดกิจกรรม มีการบรรยายโดยอัจฉริยะโค้ชที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย (1) นายณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา จากแบรนด์ Wel-B (2) นายสุรนาม พานิชการ จากแบรนด์ Tofusan (3) นายเสกสรร อุ่นจิตติ จากแฟนเพจ จอนนอนไร่ ร่วมด้วยการเสวนาจากรุ่นพี่ผู้ประกอบการอัจฉริยะจากโครงการ Genius Academy อย่างแบรนด์ ไร่ไม่จน, Grainey และ Aromatic Farm ที่มาแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เรียนรู้กรณีศึกษาความล้มเหลว – ความสำเร็จอย่างไม่ปิดบัง

อีกจุดเด่นสำคัญของหลักสูตร Genius the Idol คือผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาการทำงานทั้งหมด เพื่อมาใช้เวลาอยู่ในห้องอบรมตลอดระยะยาว โครงสร้างหลักสูตรแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่หนึ่ง 27 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงที่สอง 2 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2563 และช่วงที่สาม 17 – 19 มีนาคม 2563 โดยเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียง 9 วัน ส่วนระยะเวลาที่เหลือ เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงใน สถานการณ์ธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละราย โดยทีมอัจฉริยะโค้ชมอบโจทย์การบ้านผ่านระบบออนไลน์ ผู้ประกอบการสามารถรับคำแนะนำโดยตรงจากทีมอัจฉริยะโค้ชได้ทันที เมื่อประสบปัญหาในการพัฒนาธุรกิจ ทั้งยังได้เคล็ดลับความสำเร็จในการทำธุรกิจแบบเฉพาะตัว รวมถึงวิธีการลับคมความคิดผลิตวิสัยทัศน์เพื่อการ วางแผนพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหว  การสรุปบทเรียนออนไลน์   การสัมมนาพิเศษ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ  ของผู้ประกอบการทั้ง 50 รายกับหลักสูตร Genius the Idol    จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทาง Facebook.com/dip.ga.theidol   ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทร  064 124 6596 และ 085 546 8084