ททท.​ สำนักงานระยอง​ , องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 (World Wetland Day 2020)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ Ramsar Convention ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั่วโลก 170 ประเทศ มีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับโลก จำนวน 2,293 แห่ง​ World Wetlands Day 2020: จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ : Wetlands and Biodiversity (พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ) ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแหล่งกักเก็บก๊าชคาร์บอนที่สำคัญของโลก และก๊าชคาร์บอนถือเป็นก๊าชเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ ดังนั้น จึงต้องดูแลรักษาพื้นทีชุ่มน้ำไม่ให้มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนมากจนเกินไป

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสวนพฤกษศาสตร์สาขาในสังกัด คือ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ที่บึงสำนักใหญ่ ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง มีเนื้อที่ 3,871 ไร่ ซึ่งเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติคล้ายแอ่งกระทะ ทำหน้าที่รองรับน้ำที่ไหลมารวมกันในบริเวณพื้นที่ตำบลชากพง โดยมีเกาะตั้งอยู่ใจกลางบึง ที่ประกอบไปด้วยป่าเสม็ดขาวและสังคมพืชท้องถิ่นเดิม ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรพรรณพืชที่มีความโดดเด่น ได้แก่ เสม็ดขาว เสม็ดแดง ชะมวง แต้ว ยางนา พะยอม หวาย กะพ้อ พรวด โคลงเคลง มันเทียน ฯลฯ อีกทั้งในแหล่งน้ำยังสามารถพบพรรณไม้ที่น่าสนใจ ได้แก่ กกกระจูด กกเกี่ยวน้อย บัวสาย บัวบา บัวเผื่อน บัวหลวง สาหร่ายข้าวเหนียว(ดอกสีเหลือง/ดอกสีชมพู) หม้อข้าวหม้อแกงลิง และภายในบึงยังมีแพหญ้าที่ทับถมกันเป็นชั้นหนาๆ ขนาด 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร นั้นเป็นแพหญ้าขนาดใหญ่ที่แผ่ปกคลุมผืนน้ำ โดยชาวบ้านเรียกแพหญ้านี้ว่า “หนังหมา” นอกจากนี้ บนแพหญ้ายังมีกล้วยไม้หายากอีกหลายชนิดที่สามารถขึ้นบนหนังหมาได้ อาทิ เอื้องอึ่งอ่าง ผักไผ่น้ำ แห้วชะครู และเอื้องมวนสีสนิม เป็นต้น นอกจากนี้สังคมกลุ่มนิเวศป่าเสม็ดขาว ดังกล่าว ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในท้องถิ่นจังหวัดระยอง จัดงาน “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563” ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ บึงสำนักใหญ่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น พิธีทำบุญตักบาตร สืบชะตาบึง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เขียนบทความส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชมการแสดงของเยาวชนที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางวิชาการของเยาวชน การจัดสวนหย่อม การประกวดจัดสวนถาดชื้น-แห้ง โดยมีน้ำเป็นองค์ประกอบ การวาดภาพธรรมชาติ การตอบปัญหาทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ พจากวัสดุที่เหลือใช้ การคัดแยกขยะ การเสวนาเกี่ยวกับพืช สัตว์ รุกรานต่างถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำ การให้บริการนั่งเรือชมธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน การแข่งขันพายเรือ ถ่อเรือ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับประเทศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการแข่งขันวิ่งมาราธอนเพื่อสุขภาพและการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland run mini marathon 2020) ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทร. 0 3863 8880-1 และ นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทร.09 3138 9095