ก.แรงงาน รุกใต้ เทรนแรงงานรับท่องเที่ยว

ก.แรงงาน ลุยใต้เร่งผลิตแรงงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมพรรุกหนักเปิดประตูสู่ภาคใต้ จัด 6 หลักสูตรกว่า 100 คน

นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและมีนโยบายการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กำลังแรงงานทุกช่วงวัย จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกทักษะแรงงานทุกกลุ่ม ทั้งแรงงานใหม่ แรงงานที่อยู่ในระบบการจ้างงาน และกลุ่มแรงงานอิสระ โดยเฉพาะการฝึกทักษะให้แก่แรงงานในเขตภาคใต้ เพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่ถือได้ว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีทั้งป่าไม้และทะเลที่สวยงาม อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน นอกจากนั้นชุมพรยังเป็นเมืองผลไม้ที่ขึ้นชื่อหลายชนิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถเข้าไปสัมผัสถึงชีวิตของชาวสวน จึงมีรายได้หลักจากภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นทางผ่านและเป็นจุดแวะพักที่ดี ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็ว

นายธวัช  กล่าวต่อไปว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร (สนพ.ชุมพร) เร่งดำเนินการฝึกทักษะให้แก่กำลังแรงงานในพื้นที่ทั้งการผลิตแรงงานป้อนภาคอุตสาหกรรมและการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยในปี 2563 สนพ.ชุมพร มีเป้าหมายดำเนินการ 2,600 คน ประกอบด้วยดำเนินการเอง 440 คน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการอีก 2,160 คน ในส่วนที่ดำเนินการเองนั้น ได้เร่งดำเนินการแล้ว โดยในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 63 ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพหลายหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ กำหนดฝึกระหว่างวันที่ 27 ม.ค-2 มี.ค 63 (150 ชั่วโมง)  การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ กำหนดฝึกระหว่างวันที่ 19-28 ก.พ.63 (60 ชั่วโมง) การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ กำหนดฝึกระหว่างวันที่ 2-7 มี.ค. 63 (42 ชั่วโมง) หลักสูตรส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อาทิ ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโซล่าเซลล์ กำหนดฝึกระหว่างวันที่ 28-3 มี.ค. 63 (30 ชั่วโมง) และหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เช่น การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กำหนดฝึกระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 63 (18 ชั่วโมง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สนพ.ชุมพร 0-7755-3003

นางสาวสมใจ สดากร (ตุ่น) อายุ 42 ปี ผู้รับการฝึกอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 กับ สนพ.ชุมพร เมื่อช่วงเดือน พ.ย.62 ที่ผ่านมา เล่าว่าเป็นพยาบาลเทคนิคของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร มีหน้าที่ดูแลและบำบัดผู้ป่วยพักฟื้นหลังจากการผ่าตัด ไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการนวดมาก่อน จึงต้องการมีความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลบำบัดผู้ป่วยพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดได้ นอกจากนี้ยังมีความสนใจที่จะฝึกอบรมสปาแบบตะวันตก และการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ด้วย เพราะอนาคตมีความตั้งใจที่จะเปิดร้านนวดและสปาเป็นธุรกิจเสริมของครอบครัว

นอกจากอาชีพที่กล่าวข้างต้น กพร.ยังเปิดฝึกด้านอื่นๆ อาทิ ด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ด้านช่างต่างๆ เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร. กล่าว

…………………………………………………