คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านแรงงาน เยี่ยมแรงงานผู้สูงอายุ จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายจรินทร์ จักกะพาก ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ในคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เยี่ยมแรงงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ ร้านรินขนมไทย ซึ่งเป็นสถานประกอบการตัวอย่างของการจ้างผู้สูงอายุทำงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และศึกษาดูงานการทำงานของผู้สูงอายุ ฐานการเรียนรู้การทำดอกไม้จันทน์ ณ วัดหัวไทร โดยมีนายสมชาย นาคพงษ์ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

นายจรินทร์ จักกะพาก ได้พบปะแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและเยี่ยมชมการฝึกอาชีพพร้อมให้กำลังใจผู้สูงอายุ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพอื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

“ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีคุณค่าในสังคม การจ้างผู้สูงอายุทำงานในสถานประกอบการ ถือเป็นการเห็นคุณค่าของแรงงานผู้สูงอายุ ให้อยู่ได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และการฝึกอบรมอาชีพ แล้วสามารถต่อยอดเป็นอาชีพอิสระ เสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้ จะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีความรู้ ความสามารถ ดูแลลูกหลานได้ โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ ” นายจรินทร์ ฯ กล่าว

 

ในการนี้ได้ศึกษาดูงาน ที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถยนต์ และศึกษาการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เช่น การจ้างงานของพนักงาน การปรับตัว การ reskill – upskill รวมถึง การจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อนำมาปรับและประยุกต์ใช้ในนโยบาย นำไปสู่การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านแรงงาน ต่อไป