คปภ. กดปุ่ม..! เปิดการอบรมหลักสูตร “วปส.รุ่นที่ 8” ประจำปี 2561

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัดอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง หรือ หลักสูตร วปส. ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ โด่งดัง เนื่องจากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจประกันภัย มีองค์ความรู้ด้านการประกันภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงภัย และการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และเสริมสร้างความสามารถด้านบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก ซึ่งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้มีพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “วปส. รุ่นที่ 8” ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง โดยได้รับเกียรติจากนายประสงค์ พูลธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกับบทบาทของประกันภัยในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่าการประกันภัยมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนช่วยสังคมและประชาชนในการเตรียมพร้อมรับมือและช่วยบรรเทาผลกระทบจากความสูญเสียและความเสียหาย จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมาภาคประกันภัยได้พิสูจน์แล้วว่ามีบทบาทที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ กรณี ทำให้ประชาชนได้รู้จักประโยชน์ของการใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น ขณะนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รัฐบาลได้ออกนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนสู่การเป็น “Digital Economy” ผ่าน Thailand 4.0 Model โดยเฉพาะเรื่องระบบการเงินและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจประกันภัย อาทิ การสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปฏิวัติรูปแบบการทำธุรกิจหรือที่เรียกกันว่า “InsurTech” ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ประกันภัย การให้บริการ การบริหารจัดการ รวมไปถึงการสร้างช่องทางการเข้าถึงผู้เอาประกันภัยได้มากยิ่งขึ้น การบริหารความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยการประกันภัยความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Cyber Risk Insurance) ซึ่งเป็นความท้าทายของสำนักงาน คปภ. ที่จะต้องกำกับดูแลระบบประกันภัยให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

สำหรับกิจกรรมหลักๆ ในการอบรม หลักสูตร วปส. ปีนี้ใช้ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยขอบเขตการศึกษาอบรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ส่วนที่ 2 กิจกรรมการศึกษาอบรมด้านวิชาการ แบ่งออกเป็น 8 หมวด คือ หมวดที่ 1 ประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงรุกในระดับประเทศและในเวทีระหว่างประเทศ หมวดที่ 2 นโยบายการเงิน การลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและโอกาสของธุรกิจไทยในอาเซียน หมวดที่ 3 ยกระดับการประกันวินาศภัยไทยสู่การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อชาติ หมวดที่ 4 นวัตกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัล หมวดที่ 5 ความท้าทายของอุตสาหกรรมประกันชีวิตกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย หมวดที่ 6 การสร้างกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ผู้นำยุคดิจิทัล หมวดที่ 7 การสร้างบรรษัทภิบาลกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล และหมวดที่ 8 ประเด็นร่วมสมัย และส่วนที่ 3 กิจกรรมวิชาการ ประกอบด้วยการบรรยาย สัมมนา และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เน้นการเรียนรู้แบบผู้บริหารและการมีส่วนร่วมการจัดทำและนำเสนอรายงานการศึกษากลุ่ม การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร วปส. รุ่น 8 ทางคณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงได้มีกระบวนการคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวนมากอย่างเข้มข้น จนได้ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และบุคคลในแวดวงการประกันภัยไทย จำนวนทั้งสิ้น 99 คน ประกอบด้วย ภาคเอกชน จำนวน 57 คน ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ จำนวน 16 คน ภาคธุรกิจประกันภัย จำนวน 20 คน และภาคการเงิน 6 คน

สำหรับสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ จริยธรรม และเสริมสร้างทักษะด้านการประกันภัยระดับสูงให้แก่บุคลากรประกันภัยทุกระดับเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และสอดคล้องกับการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย ตามแผนพัฒนาการประกันภัย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการประกันภัย เพื่อให้บุคลากรประกันภัยและประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากสถาบันฯ ในการเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าข้อมูลด้านการประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบประกันภัย นอกจากนี้สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้ผู้สำเร็จการศึกษา วปส. รุ่นที่ 7 เข้าเฝ้าฯ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เพื่อเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรและ เข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

“หลักสูตร วปส. เป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านการประกันภัย และเป็นสหวิทยาการด้านการประกันภัยหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่รวมจุดเด่นของหลายๆ หลักสูตรเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ครบถ้วนในเรื่องประกันภัยภัยจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต โดยผู้เข้าอบรมวปส.รุ่น 8 ของปีนี้มีจำนวนจากสายไอทีมากกว่ารุ่นก่อนๆ เนื่องจากทาง คปภ. ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่มาใช้กับการกำกับดูแลและพัฒนาธุรกิจประกันภัยของไทย เนื้อหาในหลักสูตร วปส. 8 มีการปรับโฉมต่างจากรุ่นก่อนๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในภาคส่วนต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากมุมมองที่หลากหลายระหว่างผู้เข้าอบรมซึ่งมาจากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประกันภัย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวทิ้งท้าย