สส. ติวเข้มครูลูกเสืออนุรักษ์ฯ เน้น ร่วมคิด ร่วมทำ ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

วันที่ 24 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม. นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 คน จาก 18 โรงเรียนต้นแบบลูกเสือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้านการออกแบบและวางแผนโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถถ่ายทอดความรู้ และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น ด้วยการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมดำเนินงาน ในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ