หม่อมเต่า กำชับประกันสังคม ดูแลข้อร้องเรียนของผู้ประกันตนเต็มที่ ด้านเลขาธิการ สปส. โชว์เคลียร์สำเร็จแล้ว 94.48   

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดูแลข้อร้องเรียนงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตนเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุด และเป็นที่พึ่งของผู้ประกันตน อีกทั้งสอดรับกับนโยบายการทำงานของรัฐบาลปัจจุบัน และกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมอย่างแท้จริง ย้ำ “ข้อร้องเรียนของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมพร้อมแก้ไข”

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมดำเนินงานติดตามข้อร้องเรียนของผู้ประกันตน ณ เดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคม ประมาณ 16,271,906 คน ยื่นเรื่องร้องเรียนในระบบจำนวนทั้งสิ้น 290 เรื่อง ในจำนวนนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องได้แล้วเสร็จภายใน 25 วันทำการ เป็นจำนวนถึง 274 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.48 ส่วนที่เหลือได้ทยอยแก้ปัญหาได้ลุล่วงไปตามลำดับ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้วางระบบปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน แยกเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาอุปสรรคในการรับบริการสูงที่สุด ได้แก่ (1) ร้องเรียนสถานประกอบการจำนวน 112 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 38.62 (2) ร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน 57 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.66 (3) ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/เขตพื้นที่/จังหวัดจำนวน 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.90 (4) ร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม จำนวน 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.79 (5) ร้องเรียนระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.52 (6) ร้องเรียนเรื่องอื่นๆ จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.14 (7) ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.69 (8) ร้องเรียนระบบของศูนย์บริการข้อมูล 1506 และร้องเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.34 สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้มีช่องทางให้ผู้ประกันตนสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก โดยยื่นร้องเรียนด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ www.1111.go.th เป็นต้น

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่น  ขจัดปัญหาข้อร้องเรียนให้ผู้ประกันตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ดี รวมถึงสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

——————————————

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน