สถานการณ์​การท่องเที่ยวของประเทศไทย ปี 2562P

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า  สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปี 2562 (ข้อมูลเบื้องต้น) ประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง 39.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย อินเดีย เกาหลี และลาว ตามลำดับ นอกจากนี้ ผลจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ VOA ช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยขยายตัวสูงสุดถึงร้อยละ 24 จากปีที่ผ่านมา และมีจำนวนกว่า 1.99 ล้านคน ในด้านรายได้ ในปี 2562 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสร้างรายได้กว่า 1.93 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 จากปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น และอินเดีย ตามลำดับ

สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2562

ในปี 2562 ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 166 ล้านคน-ครั้ง ทรงตัวจากปีก่อนหน้า โดยหดตัวร้อยละ 0.06 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ แม้ว่าการท่องเที่ยวในเมืองหลัก และเมืองรอง จะมีจำนวนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีโดยภาพรวมพบว่า การท่องเที่ยวเมืองรอง มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.88 ขณะที่เมืองหลัก หดตัวร้อยละ 0.49

สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย ในปี 2562 มีมูลค่า 1.08 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18 จากปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวไทยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต ตามลำดับ

รายได้รวมจากการท่องเที่ยวของไทย ปี 2562

ในปี 2562 มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 3.01 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.37 จากปีที่ผ่านมา ตามการขยายตัวของรายได้ทั้งจากภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสงครามการค้า การแข็งค่าเงินบาท การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดท่องเที่ยวโลก และการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ส่งผลกระทบต่อระดับการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว และระดับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ

แนวโน้มการท่องเที่ยวปี 2563

สำหรับแนวโน้มในปี 2563 คาดว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะยังคงขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3 ถึง 4 หรือมีจำนวนประมาณ 40.5 – 41 ล้านคน โดยมีปัจจัยบวกที่สำคัญ จากมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยว และกระตุ้นการใช้จ่าย โดยในส่วนที่ได้ดำเนินการแล้ว เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ VOA  และการอำนวยความสะดวก

ด้านการคืนภาษีในแหล่งท่องเที่ยว (Downtown VAT Refund) เป็นต้น และยังจะมีอีกหลายมาตรการที่จะมีเพิ่มเติมในปีนี้ เช่น มาตรการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า (Double Entries Visa และ Re-entry Permit) การจัดกิจกรรม Mega-Event ในด้านต่าง ๆ (กิจกรรมเชิงกีฬา และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) และการขยายจุด Downtown VAT Refund เป็นต้น

สำหรับประเด็นท้าทาย ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 คือ ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจโลกที่ยังมีทิศทางชะลอตัว ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่อาจรุนแรงขึ้น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ ความเสี่ยงใหม่จากโรคทางเดินหายใจในจีนที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางโดยเครื่องบิน และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก เช่น โอลิมปิกโตเกียว และฟุตบอลแห่งชาติยุโรป เป็นต้น

สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือไทยเที่ยวไทย ในปี 2563 ยังคงเผชิญความท้าทายจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และผลกระทบต่อรายได้ภาคเกษตรจากภัยแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงและยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ปี 2563 ที่คาดว่าจะเริ่มต้นในไตรมาสที่ 1 และการท่องเที่ยวตามฤดูกาล จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การท่องเที่ยวภายในประเทศขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2562 โดยคาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 2 – 3 หรือมีจำนวนประมาณ 170 ล้านคน-ครั้ง

………………………………………………..