สปส. จับมือ กสทช.พร้อม 3 หน่วยงานภาครัฐยกระดับบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือ Mobile ID แทนบัตรประชาชน

นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง “ยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง” โดยมีการพัฒนาระบบ IT ที่ทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงภายในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นๆ นอกกระทรวงแรงงานได้ ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว พร้อมพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคมให้ทันสมัย อย่างไม่หยุดนิ่ง ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)ร่วมกับกรมการปกครอง และกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกในชื่อ Mobile ID หรือ “แทนบัตร” ในระยะทดสอบ และได้มีการสาธิตแทนบัตรฯ ร่วมกับ เอไอเอส และธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สำหรับการพัฒนาใช้งานระบบ Mobile ID ในระยะทดสอบ จะเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปสามารถทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ Mobile ID แทนบัตรประชาชน และหน่วยงานภาครัฐสามารถนำระบบ Mobile ID ไปให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้นอีกด้วย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า การร่วมมือกันในโครงการ Mobile ID ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการให้บริการด้านต่างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนในการเข้าถึงสิทธิประกันสังคมให้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจนสามารถลดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ลงได้โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน โดยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนนั้น จะสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของสิทธิ์ที่แท้จริงได้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการรับบริการต่างๆ จากสำนักงานประกันสังคม

…………………………………….…………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน