มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกเตรียมแรงงานไทยโกอินเตอร์ญี่ปุ่น

นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่ามูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน จัดอบรม “หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาญีปุ่น ด้านช่าง และด้านคณิตศาสตร์ เพื่อการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น” ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานชายที่เข้ารับการคัดเลือกตาม โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) กับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (Public Interest Foundation, International Manpower Development Organization: IM Japan) ซึ่งจะได้รับโอกาสฝึกงานด้านเทคนิคในสถานประกอบกิจการของประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 ปี

นางสุทัศนี กล่าวต่อไปว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จ ทบทวนความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาญี่ปุ่น ด้านช่าง ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง (5 วัน) ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรอดีตนักเรียนทุนประเทศญี่ปุ่นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับใช้ในการทดสอบหรือฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมช่วง 3 เดือนแรกแล้ว รอเข้ารับการอบรมในช่วง 1 เดือนสุดท้ายก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ตามโครงดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมด้วย เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ทักษะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมายต่างๆ

นายกันตภณ ขยันกิจ อายุ 27 ปี กล่าวว่าได้ตนเองได้รับการคัดเลือกและผ่านการอบรมช่วง 3 เดือนแรกแล้ว รอเข้ารับการอบรมในช่วง 1 เดือนสุดท้ายก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น มีโอกาสได้รับคัดเลือกไปฝึกงานด้านเทคนิคในสถานประกอบกิจการของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ที่เข้ารับการฝึกอบรมก็เพื่อทบทวนความรู้และเตรียมตัวเองก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น ซึ่งการได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันนายจ้างญี่ปุ่น และมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ลดความกังวลลงไปได้เยอะ มีความเข้าใจเรื่องของภาษา วัฒนธรรม และหลัการปฎิบัติงานมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังให้ลงมือหัดทำแบบฝึกหัดตั้งโจทย์เลขจริงๆ และสอนวิธีคิดทำที่ถูกต้องภายในเวลาที่ใช้ในการทดสอบจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับทดสอบในโครงการด้วย

นายยศพันธ์ ทรัพย์ธีรเดช อายุ 26 ปี และนายจักรพันธ์ เหมาะชัย อายุ 21 ปี สองในผู้สมัครเข้าสอบกับโครงการของ IM Japan เผยว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเติมความมั่นใจก่อนการเข้าสอบในวันเสาร์ที่ 7 กค นี้ เพราะอาจารย์มีการปูพื้นฐานความรู้ในทุกวิชาที่จะต้องใช้ในการสอบเพื่อไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น เช่น แนะนำเทคนิคในการเขียนภาษาญี่ปุ่น โจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากปรับให้เข้าใจง่าย แนะแนวการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อกลับไปทบทวนเนื้อหาจะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ในขณะนี้มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะเข้ารับการทดสอบ

“ผู้เข้ารับฝึกอบรมส่วนใหญ่มักจะผ่านการทดสอบ ได้รับคัดเลือกไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ทางมูลนิธิจึงเดินหน้าจัดฝึกอบรมต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับแรงงานไทยในการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-245-1707 ต่อ 1004 หรือ 095-565-9347” นางสุทัศนี กล่าวทิ้งท้าย