พาณิชย์’ จับมือสภาหอการค้า ‘หนุน’ สมาคมการค้าสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีให้แก่สมาชิกสมาคม ยกระดับความเข้มแข็ง พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการระหว่างกัน เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสมาคมการค้า

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงาน ‘ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี’ เพื่อยกระดับสมาคมการค้าให้เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการจัดตั้งและส่งเสริมบทบาทของสมาคมการค้า ได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจรายสาขา และมีความมุ่งหวังให้สมาคมการค้าจัดตั้งเป็นสมาคมการค้าขึ้นเป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการยกระดับสมาชิกของสมาคมการค้าให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

การจัดงาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมจากการประกวดสมาคมการค้าในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ แนวทางการทำงานของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อนของกลุ่มสมาคมการค้า เพื่อเป็นแนวทางให้สมาคมการค้าอื่นนำไปบริหารจัดการองค์กรของตน การให้ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการให้คำปรึกษาพัฒนารายมิติตามหลัก Balanced Scorecard หรือ BSC ประกอบด้วย ผลสำเร็จตามพันธกิจ, ความสามารถในการบริหารจัดการ, คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร

Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ และยังเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) ขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะใช้การประเมินตามหลักเกณฑ์ในมิติต่างๆ ที่จะช่วยให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร อธิบดีกล่าวสรุป

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562) มีการจัดตั้งสมาคมการค้ารวมทั้งสิ้น 1,306 สมาคม และยังคงดำเนินการอยู่ จำนวน 1,050 สมาคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาสถาบันการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02547 5970, สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th

…………………………………………….

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ