กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดสัมมนาเพื่อเสริมศักยภาพในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 2 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองชลบุรี (บางแสน) จังหวัดชลบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ กรมการปกครอง กรมศุลกากร สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมจำนวน 260 คน

การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงการสืบสวน การสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจค้น และการจับกุม  ตลอดจนการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของจริงกับสินค้าปลอม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2สามารถปฏิบัติงานในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถที่จะให้ความเป็นธรรม ทั้งต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในแง่ของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะเดียวกันก็เป็นธรรมต่อผู้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาและประชาชนทั่วไป โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานอัยการสูงสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคเอกชนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนา

นายทศพล ทังสุบุตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการเป็นประจำ และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาจากหลากหลายหน่วยงาน และมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเป็นระยะ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงต้องเสริมสร้างกลไกที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

……………………………………………………………

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์