กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ในร้านค้าและห้างสรรพสินค้าช่วงบอลโลก

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านค้าและห้างสรรพสินค้าช่วงบอลโลกพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พบการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 30 (3) และ มาตรา 32 พร้อมเชิญชวนร้องเรียนการกระทำความผิดตามข้อพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค นำทีมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการจัดจุดแสดงเครื่องดื่ม อิงกระแสงฟุตบอลโลกในการเพิ่มยอดจำหน่ายโดยการตกแต่งและมีการแถมของที่ระลึก

จากการลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบร้านค้าและห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มีการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 30 (3) ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย และ มาตรา 32  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อและเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาในการร้องเรียน หากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียนมายังสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 หรือ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 02-590-3342 และผ่านช่องทางโปรแกรมประยุกต์ (Application) “TAS”  โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ “http://TAS.go.th”

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค